Toiminnanohjausjärjestelmä kaivosteollisuuteen

ALMA toiminnanohjausjärjestelmää voit hyödyntää monella tavalla kaivosteollisuuden omaisuudenhallinnassa ja kunnossapidon suunnittelussa. Yhdistä kaivosteollisuuden prosessit, tiedonhallinta, laitteisto, kunnossapito ja ihmiset yhdeksi saumattomaksi omaisuudenhallinnan kokonaisuudeksi toiminnanohjausjärjestelmällä, joka sopii erityisen hyvin toimialasi tarpeisiin.

Suomen kaivosteollisuuden arvo on noin kaksi miljardia euroa ja ala työllistää yli 5000 henkeä. Kaivosteollisuus on synnyttänyt Suomeen kansainvälisesti menestyviä yrityksiä ja huomattavaa tutkimusosaamista.

Kaivosteollisuuden kasvun ja kehityksen voi odottaa jatkuvan, sillä Suomen kallioperässä on vielä paljon mahdollisuuksia löytää elintärkeitä mineraaleja, joita tarvitsemme esimerkiksi vihreän teknologian kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Suomeen on vuosikymmenten saatossa syntynyt globaalisti merkittävää kaivosteollisuusosaamista. Kaivostuotteita on myös järkevää tuottaa maassa, jossa panostamme jatkuvasti enemmän vastuullisuuteen, työturvallisuuteen ja ympäristöä suojeleviin teknologioihin. 

Kaivosteollisuuden digitalisaatio on osa alan jatkuvaa kehitystä. Siksi kaivosteollisuudessa kannattaakin panostaa myös tehokkaaseen, toimialan omaisuudenhallintaan erityisesti sopivaan toiminnanohjausjärjestelmään.

Miksi ALMA on hyvä toiminnanohjausjärjestelmä kaivosteollisuudelle?

Kaivosteollisuus on erittäin pääomapainotteinen toimiala. Toiminta vaatii monipuolisesti omaisuuslajeja eri prosesseihin, laitokset ja koneistot ovat isoja ja toiminta tapahtuu usein maantieteellisesti laajalla alueella. Kaikki tämä luo isot vaatimukset kokonaisuuden hallinnalle.

● Kaivosteollisuudessa louhinta tapahtuu usein maantieteellisesti isolla alueella. Silloin myös kaivoksen sähkönjakelu ja ict-verkko on laajalla alueella ja verkkoa voi olla kilometreittäin. Nämä verkot ovat kaivosteollisuuden elämänlanka. Siksi verkot pitää mallintaa ja dokumentoida hyvin ja niiden kunnossapidon täytyy olla saumatonta, jotta tarvittaessa korjaukset saadaan tehtyä ja varayhteydet luotua nopeasti.

● Kaivosalueella saattaa louhosten lisäksi olla rikastamo, jossa louhittua malmia rikastetaan jo valmiiksi ennen kuin se toimitetaan eteenpäin. Kaivosteollisuudessa täytyy siis myös varmistaa keskenään hyvin erilaisten prosessien toimivuus. Prosessiteollisuudessa se yleensä vaatii laadukasta tiedonhallintaa ja kunnossapidon suunnittelua.

Kaivosteollisuudessa laitekannat ovat monipuolisia louhinnasta ja rikastuksesta johtuen. Samoin laitteisto on raskasta koneistoa. Isot ja monipuoliset laitteet vaativat jatkuvaa, ennakoivaa kunnossapitoa ja se vaatii tehokasta tiedonhallintaa.

● Louhosten ja rikastamoiden prosessit asettavat isot vaatimukset henkilöturvallisuudelle, alueturvallisuudelle, prosessiturvallisuudelle ja ympäristöturvallisuudelle

● Erityisesti kemiallisten prosessien täytyy yleensä pyöriä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa ja 365 päivää vuodessa. Se asettaa isot vaatimukset laitosten kunnossapidolle.

● Kaivosteollisuudessa investointi on jatkuvaa. Muutosten hallitsemiseksi laitekannasta täytyy saada luotettavaa dataa tehokkaan ja oikeaan osuvan päätöksenteon tueksi. 

ALMA toiminnanohjausjärjestelmä ratkaisee nämä haasteet auttamalla kaivosteollisuuden laitosten toiminnanohjauksessa ja tiedonhallinnassa laitoksen koko elinkaaren ajan. ALMA koostuu viidestä valmiista tuotemoduulista, jotka konfiguroimme asiakkaillemme käyttövalmiiksi.

DocALMA

teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien ja tiedonhallinnan ohjelmisto

MaintALMA

kunnossapidon suunnitteluun ja johtamiseen

FieldALMA

ict-, sähkö- ja automaatiopiirisuunnitteluun ja niiden tiedonhallintaan

ProjectALMA

hoitaa keskitetysti investointiprojektien tiedon- ja dokumentaationhallinnan

EhsqALMA

yhdistää ympäristön, työterveyden, työturvallisuuden ja laadunvalvonnan prosessit

ALMAn ominaisuudet sopivat kaivosteollisuuden omaisuudenhallintaan:

 

  •  Voit dokumentoida koko kaivoksen tietokannaksi jo suunnittelu- tai rakennusvaiheesta alkaen
  • Voit lajitella laitoksen eri laitteet, prosessit, järjestelmät, henkilöresurssit ja laatu- ja turvallisuustoiminnot omiksi osioikseen
  • Selkeän omaisuudenlajittelun avulla muodostat tietokantaan saumattomasti eheän järjestelmän koko laitoksesta
  • Selkeästi kuvannetun ja dokumentoidun eheän järjestelmän avulla järjestelmän virheetön käyttö helpottuu eikä tieto siiloudu
  • Ennakoiva kunnossapito ja suunnitellut huollot on helpompi toteuttaa, kun koko laitos on selkeästi dokumentoitu
  • Voit kehittää yrityksesi sähkö- ja automaatiotiedonhallintaa vaiheittain kohti hallittua ja integroitua kokonaisuutta
  • Vikatiloihin reagointi nopeutuu, kun tieto löytyy ja tieto kulkee oikeille henkilöille esteettömästi
  • Jatkuvat tarpeelliset investointiprojektit ovat kannattavampia, kun toteutat ne laadukkaan ja ajantasaisen tiedon perusteella
  • Varastonhallinta raaka-aineiden materiaalivirroille, tuotantolaitteiden varaosille ja jalostusketjussa eteenpäin siirtymiselle 

Ota yhteyttä!

Pidä kaivosteollisuuden yrityksesi tuotanto käynnissä ja hallitse jatkuvien investointiprojektien aiheuttamat muutokset. Tutustu tarkemmin ALMA®-toiminnanohjausjärjestelmään ja kysy esittely asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot