Vedenkäsittelyn toiminnanohjaus vesilaitoksille

Vitec ALMA tarjoaa tehokkaan ratkaisun vedenkäsittelyn toiminnanohjaukseen erilaisten vesilaitosten elinkaarenhallinnassa ja kunnossapidossa. Tänä päivänä niin vesilaitokset kuin jätevedenpuhdistamotkin ovat korkean automaatio- ja integraatioasteen laitoksia. Vitec ALMA on täsmäratkaisu toiminnanohjaukseen juuri tällaisissa laitoksissa.

Vesilaitoksilla vesi käsitellään juomakelpoiseksi ennen vesijohtoverkostoa. Jätevedenkäsittelyssä syntyneet jätevedet järjestetään puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamoille. Sen lisäksi erilaisissa teollisuuslaitoksissa voi olla tarpeen tehostaa vedenkäsittelyä ennen tuotantoprosesseja. Vitec ALMA on toimiva ratkaisu kaikissa näissä laitoksissa.

Vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot ovat teollisen mittakaavan laitoksia, joissa laitteiden, prosessien ja kunnossapidon toimivuus ovat elintärkeitä asioita. Vedenkäsittely on yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittinen toimiala ja siksi vesilaitosten elinkaarenhallinta on tärkeää.

Miksi ALMA sopii vedenkäsittelyyn?

Vitec ALMA auttaa vedenkäsittelyyn suunniteltujen laitosten toiminnanohjauksessa ja tiedonhallinnassa laitoksen koko elinkaaren ajan. Vesilaitokset ovat usein korkean automaatioasteen laitoksia, joissa on pitkiä putkilinjoja ja paljon tuotanto-omaisuutta.

Laajan laitekannan, pitkien putkilinjojen ja kriittisten prosessien hallinta ei onnistu luotettavasti manuaalisesti, vaan omaisuudenhallintaan tarvitaan toimiva tietokanta.

Vitec ALMAn ominaisuudet sopivat vesilaitoksen koko elinkaaren hallintaan:

Voit dokumentoida koko laitoksen tietokannaksi jo suunnittelu- tai rakennusvaiheesta alkaen
Voit lajitella laitoksen eri laitteet, prosessit ja järjestelmät omiksi osioikseen
● Selkeän omaisuudenlajittelun avulla muodostat tietokantaan saumattomasti eheän järjestelmän koko laitoksesta
● Selkeästi kuvannetun ja dokumentoidun eheän järjestelmän avulla järjestelmän virheetön käyttö helpottuu eikä tieto siiloudu
● Ennakoiva kunnossapito ja suunnitellut huollot on helpompi toteuttaa, kun koko laitos on selkeästi dokumentoitu
● Vikatiloihin reagointi nopeutuu, kun tieto löytyy ja tieto kulkee oikeille henkilöille esteettömästi.

Vitec ALMA on teknisille aloille suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä, joka koostuu erilaisista valmiista moduuleista, jotka voit ottaa tarvittaessa käyttöön myös vaiheittain.

Vedenkäsittelyyn erityisesti sopivat moduulimme ovat:

DocALMA

Teknisen alan vaatimuksiin suunniteltu tiedon- ja dokumentaationhallintajärjestelmä. Vedenkäsittelyssä voit dokumentoida esimerkiksi putkirekisterit, muut laitteet ja omaisuuslajit, prosessit ja sähköautomaatiotiedot.

MaintALMA

Moduuli teollisuuden kunnossapitoon ja mobiilin huoltoliiketoiminnan johtamiseen ja ohjaukseen. Laajasti automatisoitujen vedenkäsittelyn järjestelmien kunnossapito vaatii laajasti resursseja ja hyvää ennakointia. Suunnittele huoltoreitit, tarkastustyöt ja optimoi huoltotoimet ylikorjauksen välttämiseksi.

ProjectALMA

Hoida laitosten investointiprojektien tiedon- ja dokumentaationhallinnan keskitetysti esisuunnitteluvaiheesta luovutukseen ja ylläpitovaiheeseen. Vesilaitosten pitkät putkilinjat, iso laitekanta ja automatisoitu prosessi vaativat hyvää tiedonhallintaa.

Kokonaisratkaisu vesilaitoksille


ALMA-toiminnanohjausjärjestelmä soveltuu kokonaisuudessaan laajojen tuotanto-omaisuuksien hallintaan. Voit ottaa muutkin ALMAn moduulit käyttöön osana laajempaa toiminnanohjausta ja käyttöönotto voidaan tehdä vaiheittain.

  • Vitec ALMAlla on yrityksenä vahva osaaminen vedenkäsittelyn toimialalle. Järjestelmän mukana saat toimialaosaamisen, konsultoinnin ja käyttötuen suomalaiselta toimijalta.
  • ALMA on helposti integroitavissa eri automaatiojärjestelmiin kuten esimerkiksi talouspuolen ERP-järjestelmiin, Business Intelligence -järjestelmiin ja muihin erilaisiin raportointijärjestelmiin.
  • Vitec ALMAN asiakkuudet ovat pitkälti yhteiskunnalle kriittisiä toimijoita, joten panostamme yrityksessämme vahvasti luotettavuuteen, huoltovarmuuteen ja tietoturvaan.

Vedenkäsittelyssä asiakkaamme ovat luonnollisesti useimmiten kunnallisia toimijoita, mutta järjestelmämme soveltuu myös yksityisille teollisuuslaitoksille, joissa vedenkäsittely pitää huomioida osana prosessia. Tällaisille yrityksille ALMA tarjoaa myös tehokkaan kokonaisvaltaisen toiminnanohjausjärjestelmän. 

 

Ota yhteyttä!

Jos haluat tutustua tarkemmin ALMA®-toiminnanohjausjärjestelmään, kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot