Toiminnanohjausjärjestelmä metalliteollisuuteen

ALMA toiminnanohjausjärjestelmää voit hyödyntää monella tavalla metalliteollisuuden kunnossapidossa ja laitosten elinkaarenhallinnassa. Vitec ALMA on toiminut metalliteollisuuden järjestelmätoimittajana lähes toimintansa alusta saakka. Koko sen ajan asiantuntijamme ovat myös kehittäneet järjestelmäämme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhdistä metalliteollisuuden prosessit, tiedonhallinta, kunnossapito ja ihmiset yhdeksi saumattomaksi omaisuudenhallinnan kokonaisuudeksi.

Metalliteollisuus sisältää metalleja jalostavat ja metallituotteita tuottavat teollisuuden eri sektorit. Metalliteollisuus on Suomen suurin yksittäinen teollisuuden toimiala, sillä metalliteollisuuden osuus Suomen koko teollisuudentuotannosta on peräti noin 40 %. 

Metalliteollisuuden merkittävimmät sektorit Suomessa ovat:

Metallituotteiden valmistus
Metallien jalostus
Koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus
● Konepajat

ALMA sopii erityisesti metallituotteiden valmistukseen ja metallien jalostukseen erikoistuneiden yritysten toiminnanohjausjärjestelmäksi, koska näillä sektoreilla prosessien, kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan merkitys korostuu.

Miksi ALMA on hyvä toiminnanohjausjärjestelmä metalliteollisuudelle?


Metalliteollisuus on suuren kokoluokan perusteollisuutta, jossa tuotannon vaatimat laitekannat ovat yleensä mittavia. Siksi tuotannon ylläpito vaatii myös mittavia panostuksia huoltotoimintaan ja omaisuudenhallintaan.

Erityisesti metallituotteiden valmistuksessa ja jalostuksessa on piirteitä, jotka asettavat kovat vaatimukset omaisuudenhallinnan toiminnanohjausjärjestelmälle.

Metalliteollisuuden yrityksessä, erityisesti metallia jalostavissa yrityksissä saattaa olla samassa laitoksessa sulatto, jossa raaka-aine sulatetaan ja rikastamo, jossa malmia rikastetaan kemiallisella prosessilla. Sen lisäksi lopputuote saattaa vaatia mekaanista käsittelyä, varastointia ja logistiikkaa. Tuotantoketju saattaa sisältää useita erilaisia prosesseja, jolloin kokonaisuuden hallinta vaatii laadukasta tiedonhallintaa.

Metalliteollisuudessa laitekannat ovat isot ja se vaatii suunnitelmallista ja tehokasta tiedonhallintaa ja kunnossapidon suunnittelua ja johtamista

● Sulattamoiden ja rikastamoiden prosessit asettavat isot vaatimukset henkilöturvallisuudelle, alueturvallisuudelle, prosessiturvallisuudelle ja ympäristöturvallisuudelle

● Metallinjalostuksessa prosessien täytyy pyöriä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa ja 365 päivää vuodessa. Se asettaa isot vaatimukset laitosten kunnossapidolle.

● Metallien jalostaminen on tänä päivänä korkean jalostusasteen ja korkean teknologian toimintaa, joissa energian ja raaka-aineiden käytön täytyy olla mahdollisimman tehokasta. Tämä vaatii usein myös toiminnan tehokasta digitalisaatiota. Suomi on maailman johtavia maita monissa metallin jalostuksen prosesseissa.

Laajan laitekannan ja suljettujen tai avoimien prosessien hallinta ei onnistu luotettavasti manuaalisesti, vaan omaisuudenhallintaan tarvitaan tehokasta tiedonhallintaa, ennakoivaa kunnossapitoa, onnistuneita investointiprojekteja ja tinkimätöntä turvallisuuden varmistamista. 
 
ALMA ratkaisee nämä haasteet auttamalla metalliteollisuuden laitosten toiminnanohjauksessa ja tiedonhallinnassa laitoksen koko elinkaaren ajan. ALMA koostuu viidestä valmiista tuotemoduulista, jotka konfiguroimme asiakkaillemme käyttövalmiiksi.

DocALMA

teollisuuden vaatimuksiin suunniteltu dokumenttien ja tiedonhallinnan ohjelmisto

MaintALMA

kunnossapidon suunnitteluun ja johtamiseen

FieldALMA

sähkö- ja automaatiopiirisuunnitteluun ja niiden tiedonhallintaan

ProjectALMA

hoitaa keskitetysti investointiprojektien tiedon- ja dokumentaationhallinnan

EhsqALMA

yhdistää ympäristön, työterveyden, työturvallisuuden ja laadunvalvonnan prosessit

Merkittävin saamasi hyöty on se, että ALMA auttaa metalliteollisuuden yrityksiä pitämään laitokset käynnissä ja hallitsemaan jatkuvaa muutoksen tilaa, joka on tyypillistä pääomista ja investoinneista riippuvaisella toimialalla.

ALMAn ominaisuudet sopivat metalliteollisuuden laitoksen koko elinkaaren hallintaan:

 

 Voit dokumentoida koko laitoksen tietokannaksi jo suunnittelu- tai rakennusvaiheesta alkaen
Voit lajitella laitoksen eri laitteet, prosessit, järjestelmät, henkilöresurssit ja laatu- ja turvallisuustoiminnot omiksi osioikseen
● Selkeän omaisuudenlajittelun avulla muodostat tietokantaan saumattomasti eheän järjestelmän koko laitoksesta
● Selkeästi kuvannetun ja dokumentoidun eheän järjestelmän avulla järjestelmän virheetön käyttö helpottuu eikä tieto siiloudu
● Ennakoiva kunnossapito ja suunnitellut huollot on helpompi toteuttaa, kun koko laitos on selkeästi dokumentoitu
● Vikatiloihin reagointi nopeutuu, kun tieto löytyy ja tieto kulkee oikeille henkilöille esteettömästi.

● Jatkuvat tarpeelliset investointiprojektit ovat kannattavampia, kun toteutat ne laadukkaan ja ajantasaisen tiedon perusteella
Varastonhallinta raaka-aineiden materiaalivirroille, tuotantolaitteiden varaosille ja jalostusketjussa eteenpäin siirtymiselle

Ota yhteyttä!

Pidä metalliteollisuuden yrityksesi tuotanto käynnissä ja hallitse jatkuvien investointiprojektien aiheuttamat muutokset. Tutustu tarkemmin ALMA®-toiminnanohjausjärjestelmään ja kysy esittely asiantuntijoiltamme.

Katso yhteystiedot